www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

LinkkejäSäännöt

26.1.2014 Pidetyssä Ylistaron Metsästysseuran vuosikokouksessa päätettiin että säännöt muutetaan SML:n mallisääntöjen mukaisiksi.


1 §

YHDISTYKEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA,
KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI
   
Yhdistyksen nimi: Ylistaron metsästysseura. ry
Kotipaikka: Seinäjoen Ylistaro
Yhdistys on perustettu: 26.8.1940 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli: Suomi
Jäsenliitto ja -piiri Seura on Suomen mestsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n ja Etelä-pohjanmaan kennelpiiri ry:n jäsen.
Piirien jäsenenä seura noudattaa piirin/piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja 
4) kenneltoimintaa

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
2) suorittamalla riistanhoitotöitä
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytnnön toimista
6) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten
    seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa
9) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka
sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n ja
Etelä-pohjanmaan kennelpiiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on
päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai
hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille
yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja
elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran
talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan
hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista
yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta - alueella olevat omistamansa maansa
seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin
seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä
on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi
metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin
osallistumisesta päättää seuran hallitus.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai
vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran
kokouksen päättämällä tavalla.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa
6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita
    seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse           seuran vuokramailla metsästää.
7) seuranhallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta
    kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen
    metsästyskiellon tai antaa varoituksen.
    Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen
    antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen
    maksujen maksamatta jättäminen,
    Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa
    lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran
    kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- huhtikuussa
ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon
vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenillä tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
     ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus;
3) Hyväksytään työjärjestys;
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien
    lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
     varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä
     päätetään metsästysammunnan harjoittelusta
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,.
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
      kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
      kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
       kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
15) Valitaan metsästyksenjohtajat
16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa
      ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
18) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry: lle ja
      Etelä-pohjanmaan kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä,
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
      voida tehdä päätöstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti
seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on
määrätty.


12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei
saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan
luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja
tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi
ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa
sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut
6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet
Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen
erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysiikäisten
jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja
taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen
jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
    tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
    tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
    jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n ja Etelä-Pohjanmaan
    kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä
      esityksiä muista huomionosoituksista;
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:lle Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry:lle.

21 §

MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.


Ylistaron metsastysseuran hirvenmetsästyssääntö 2008

Alkuun